תנאי שימוש באתר ובאפליקציית מצב החשבון


קבלת שירותי מידע לחשבון באמצעות האינטרנט
ידוע לי כי תאגיד מי עירון בע"מ (להלן – התאגיד) נותן שירותים ללקוחותיו שברשותם מערכת תקשורת ממוחשבת המאפשרת מתן מידע ללקוחות אודות חשבונותיהם, בהתאם להחלטת התאגיד, באמצעות גלישה באינטרנט (להלן - השירותים).

הצהרות הלקוח

1.1 הנני מעוניין לקבל מהתאגיד באמצעות המערכת שירותי מידע אודות החשבונות שיצורפו לשירותים.

השירותים

1.2 ניתן יהיה לקבל מידע על היתרות והתנועות בחשבונותיי.

1.3 לצורך קבלת השירותים אקבל סיסמה בלעדית (
PASSWORD) (להלן - הסיסמה) - הסיסמה היא ייחודית ומאפשרת לי גישה למערכת.

1.4 השירותים יינתנו לי בכפוף לתנאים הבאים:

1.4.1 עדכניות המידע שיינתן לי במסגרת השירותים לגבי חשבונותיי, תהיה בהתאם לעדכניות המידע בסניפי התאגיד ותתייחס , למועד העדכון האחרון שיצוין מפורשות באתר השירות , כשהיתרות והתנועות המופיעות שם הן על תנאי.

1.4.2 התאגיד שומר על זכותו לשנות את היקף השירותים שינתנו בעתיד.

1.4.3 הנני מסכים לקבל מהתאגיד הודעות ס.מ.ס והודעות דואר אלקטרוני בנושאים שונים .

 

1.4.4 ידוע למשתמש באפליקציה כי לצורך הפעלת שירותים אלה נעשה שימוש במיקומו הגיאוגרפי (מיקום מכשיר סלולרי נייד),ומיקום תמונות  וזאת בהתאם למאפייני כל שירות.

 

1.4.5 ההצטרפות מהווה הסכמה למסירת המיקום לתאגיד ושימוש בשטח האחסון של הנייד , המצלמה ושימוש ברשת הסלולרית והאלחוטית  , וזאת במסגרת תפעול ומתן השירות.

 

1.4.6 הגולש נותנן הסכמתו לכך שהתאגיד יאפשר לגורמים מטעמו (כגון גורם המתפעל את השירות) לעשות שימוש במידע הנוגע למיקומו לצורך אספקת השירות .

1.4.7 המשתמש מאשר ומסכים כי עם השימוש באתר ו/או באפליקציה ייעשה שימוש בשטח האחסון שבמכשיר הנייד שלו , גלריית תמונות , ושימוש ברשת הסלולרית והרשת האלחוטית לצורך שליחת נתונים למאגר המידע של התאגיד  .

האחריות 

1.5 התאגיד ו/או מי מטעמו  יהיו פטורים  מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לי כתוצאה משיבוש במידע או בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות שאינן בשליטת התאגיד והוא לא יכול היה למנען במאמץ סביר.

1.6 אני אחראי כלפי התאגיד לכל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה מדרישת או תביעת צד שלישי כלשהוא כלפי התאגיד, כתוצאה מפעולה שתעשה על ידי והקשורה בקבלת השירותים על פי בקשה זו, תוך כדי הפרת התחייבות כלשהי שלי כלפי התאגיד על פי בקשה זו.